Usługi Księgowe


Od lipca r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury albo renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych przez tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o obszar obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, powiązane ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, jakich celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W książce sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy. Z publikacji dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,- jakich potrąceń można spełniać bez zgody zatrudnionego,- w jaki sposób potrącać alimenty,- jakże postąpić, w razie podczas gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,- jakim sposobem powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może osiągać cenę firmę niewywiązywanie się z obowiązków względem kancelarii komorniczej,- w jaki sposób spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, podczas gdy pracownik skromnie zarabia,- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.