Outsourcing Kadry I Płace

outsourcing kadry i płace

Program Do Prowadzenia Kadr

Artykuł o kadrach i płacach kładzie ucisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla.

Usługi Księgowe

Od lipca r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury albo renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych przez tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o obszar obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, że ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, powiązane ze stosunkiem pracy, lecz także wszelkie inne świadczenia powtarzające się, jakich celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W książce sprawdzisz, co to oznacza dla pracodawcy. Z publikacji dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,- jakich potrąceń można spełniać bez zgody zatrudnionego,- w jaki sposób potrącać alimenty,- jakże postąpić, w razie podczas gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,- jakim sposobem powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może osiągać cenę firmę niewywiązywanie się z obowiązków względem kancelarii komorniczej,- w jaki sposób spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, podczas gdy pracownik skromnie zarabia,- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

Czytaj więcej
Image

Program Kadrowo Płacowy

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy na rzecz każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe albo pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, aliści zagląda się iżby uznać zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć znaczenia przepisu, sprawdzić, to znaczy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.Zawartość lekturze to zestaw przepisów określających obowiązki pracodawców powiązane z zatrudnianiem pracowników, szczególnie ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający wprowadzone w r. przepisy dotyczące świadectw pracy, przepisów zakładowych, obowiązków niezbędnych do wykonania przed dopuszczeniem do pracy, upełnomocnień rodzicielskich, dodatkowo inne akty prawne, w tym nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, w sprawie prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących dziecko piersią.Znalezienie informacji ułatwia tabelarycznych zestawień, zawierających m.in. listę pracowników chronionych przed zwolnieniem, czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych, urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym, wymiary urlopów rodzicielskich, wczasy szkoleniowy, listę obowiązkowych zwolnień od pracy, procedura profilaktyczne pracowników, diety z tytułu podróży służbowych, ryczałty samochodowe itd.Tematyka zebranych aktów obejmuje : zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników także zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.

Czytaj więcej
Image

System Kadrowy

Sprawdź, jakim sposobem numerować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur innymi słowy za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, lub właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów lub potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne przemiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się zarówno rozliczanie umów zlecenia. W tej lekturze znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z artykułu dowiesz się, - jak zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, - jakie składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, - jakim sposobem w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, - w który sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, - jakim sposobem w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia - Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń - Minimalna płaca zwiększy zarówno stawkę godzinową - Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania - Wynagrodzenie minimalne od stycznia r - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania - Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze - Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych - Pytania i odpowiedzi - Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu - Wpływ na stałą pensję choroby trwającej nieco dni, z jakich tylko jedynka jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną - Sposoby rekompensowania uzyskiwania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy - Wyliczanie normalnego wynagrodzenia dodatkowo dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych - Płaca określona stawką godzinową - Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości - Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne czyli akordowe) - Pytania i odpowiedzi - Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę - Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz - Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch rozlicznych stawkach należnej pensji - Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny - Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za ordynans Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody - Nagroda - Premia regulaminowa - Premia uznaniowa - Różnice pomiędzy premią a nagrodą - Najważniejsze różnice pomiędzy premią a nagrodą - Szczególne modele nagród regulaminowych - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi - Rozliczenie premii przysługującej dodatkowo za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za wakacje - Etapy wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - Stawka przechodzi na następny miesiąc - Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe - Pytania i odpowiedzi - Wpływ zmiany systemu wynagradzania na płacę za wakacje wypoczynkowy - Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej innymi słowy godzinowej - Zmiana na system prowizyjny czyli akordowy - Wyliczanie wynagrodzenia za wakacje po długotrwałej chorobie - Kalkulowanie wynagrodzenia za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom - Ogólna portret ekwiwalentów - Obliczanie ekwiwalentu urlopowego - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania - Odszkodowanie za wierność zakazu konkurencji - Różnice pośród odszkodowaniami - PIT i ZUS - Oskładkowaniu podlegają natomiast świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia - Wyliczanie - procentowego podatku od odszkodowań i odpraw - Pytania odpowiedzi - Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy - Z którego dnia ustalać wcięcie zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe - Najniższa podstawa - Choroba w pierwszym czasie zatrudnienia (na przykładach) - Pytania i odpowiedzi - Uzupełnianie wynagrodzenia, jak pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu - Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą - Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym czyli podobnym stanowisku pracy - Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek - Wpływ na podstawę chorobową zmiany wymiaru czasu pracy - Jaki postąpić, podczas gdy na ustalony okres nakładają się zwolnienia lekarskie – jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie – w związku ze sprawowaniem opieki powyżej dzieckiem - Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy - Wsteczna podwyżka i jej wpływ na chorobowe - Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne - PIT i ZUS - Pytania i odpowiedzi - Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód firmowy - Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść - Ryczałt a koszty paliwa Telefon firmowy Rozdział. Podróże służbowe - Pomniejszanie diet z tytułu posiłków - Podróże kierowców - PIT i ZUS - Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne - Minimalna stawka godzinowa - Oskładkowanie zleceń - Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy - Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy mimo to zawarta z innym podmiotem - Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia - Pytania i odpowiedzi - Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia - Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji - Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń - Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w roku - Kwota wolna przy niepełnym etacie - Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu - Kwota wolna na przełomie roku - Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca - Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna suma wolna od potrąceń

Czytaj więcej
Image

Usługi Kadrowo Płacowe

Podręczny zbiór kodeksów z aspektu prawa pracy, ze względu któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić innymi słowy uświadomić sobie zgodność podejmowanych przez siebie decyzji personalnych z przepisami prawa. Stan prawny wydania to marca W tym dniu wchodzą bowiem w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników. Publikacja artykułu odnosi się także do wcześniejszych przemian nowelizacyjnych, jakie weszły w życie w pierwszych miesiącach dotyczących : - umów terminowych (przepisy obowiązują od ), - dokumentacji urlopów rodzicielskich terminowych (przepisy obowiązują od ), - czyli wysokości odpisów na zakładowy kieszeń świadczeń socjalnych na terminowych (przepisy obowiązują od ). Pozycja artykułu przepisy i zestawienia kadrowe obejmuje komplet niezbędnych kodeksów prawa pracy również przydatne tabelaryczne zestawienia. Znajdą w niej Państwo m.in.: - teraźniejszy tekst Kodeksu pracy i najważniejsze akty legislacyjne z dziedziny zatrudniania pracowników, - przepisy zebrane w grupach tematycznych, - informację o treści regulacji przy każdym artykule, - przypisy informujące o przepisach przejściowych również ułatwiające szybkie odnalezienie kodeksów wykonawczych, - tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych, - akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, - regulację kontaktów z przedstawicielami załogi, - katalog rzeczowy zawierający wszystkie akty prawne. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE innymi słowy oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt artykułów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie artykułów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

Czytaj więcej
Image

Usługi

kadry i płace program darmowy

Artykuł o dokumentacji pracowniczej obejmuje obszerną bazę wzorów pism prac

outsourcing kadr i płac

Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorz

program kadrowy

Artykuł o urlopach pracowniczych, jako jedna z nielicznych, kompleksowo obrazu

program kadry

Podręczny zespół kodeksów z zakresu prawa pracy, na skutek któremu osoby,

outsourcing kadr

Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowo innych świadczeń pracowniczych, a

optima kadry i płace demo

Do końca roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Najnowsze artykuły

 • Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości,.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0


 • Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi

  Upadłość i od kiedy nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0


 • Umowa kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna

  Umowa - kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakowoż też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.